Stadgar för "Erik Jonssonsläkten från Fageråsen"

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är ”Erik Jonsson-släkten från Fageråsen” och bildades 30 juni 1968.

§2. Ändamål
Föreningens ändamål är att vara en sammanhållande länk mellan nutida ättlingar efter den äldste kände stamfadern för släkten Erik Jonsson i Fageråsen, Nyeds socken, Värmlands län, född år 1705. Föreningen skall verka för fortsatt forskning i släktens historia och ursprung.

§3. Medlemskap och uteslutning
Till medlem i föreningen kan efter gjord anmälan, som skall prövas av styrelsen, antagas varje medlem av släkten, som godkänner föreningens stadgar och syften. Även efterlevande maka/make till sådan medlem kan bliva medlem. Den som resterar med avgift i fyra år kan uteslutas ur föreningen efter beslut inom styrelsen.

§4. Styrelse och revisorer
Föreningens styrelse utgöres av sex av föreningsmötet valda medlemmar, samt två revisorer vilka även de väljs av föreningsmötet. Om det på styrelsemöten blir lika röstetal då beslut skall tagas rörande det löpande arbetet avgör ordförandens röst. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet , och arbetar i övrigt med frågor och ärenden som föreningsmötet beslutat.

§5. Föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte, som samtidigt är föreningens högtidsmöte och släktmöte enligt särskilt program, hålles en gång vart annat år i maj eller juni. Föreningsmötet är beslutande organ. Pga medlemmarnas geografiska spridning hålles inga extra föreningsmöten. Kallelse till föreningsmötet sker skriftligen till de medlemmar som betalat medlemsavgiften enlig §3 och §6. Alla deltagare på föreningsmötet har lika rösträtt. Stadgeändringar, ändrade medlemsavgifter samt eventuell upplösning av föreningen beslutas av föreningsmötet.

§6. Avgifter
Varje till föreningen ansluten medlem skall erlägga en av föreningsmötet beslutad avgift, vilken gäller för två år. Avgiften skall vara erlagd före släktmötet vart annat år.

§7. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Karlstads kommun, Värmlands län.

§8. Räkenskapsår
Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

§9. Verksamhetens bedrivande
Verksamheten bedrivs genom att styrelsen inför föreningsmötet förbereder frågor och ärenden. Vid föreningsmötet beslutas i dessa ärenden, samtidigt som nya ärenden tas emot från föreningsmötets deltagande medlemmar.

§10. Föreningens upplösande och fördelning av kvarvarande tillgångar
Beslut om upplösande av föreningen kan tas av föreningsmötet. I detta fall kommer kvarvarande tillgångar att skänkas till välgörande ändamål. Vilken/vilka organisation(er) eller liknande som skall få ta del av tillgångarna beslutas av samma föreningsmöte.

§11. Stadgarnas antagande och fastställelse
Dessa stadgar äro i sitt ursprung antagna och fastställda på släktmöte i Molkom den 30/6 1968, samt kompletterade och antagna på släktmötet i Molkom den 31/5 2008.

Molkom 30/6 1968                         
Styrelsen genom                                      
Gunnar Jansson, Ordförande

Molkom den 31/5 2008
Styrelsen genom
Lars-Göran Jansson, Ordförande