EMIGRATIONSUTREDNINGEN
1907-1914


 
Emigrationen till först och främst Amerika som tog fart på 1870-talet ogillades av de svenska myndigheterna...
Följande ganska hårda omdömen om bl a värmlänningar finns att läsa i den statliga utredningen:
 
"När utvandingen bröt in - efter missväxterna under senare delen af 1860-talet - blef alltså Värmland genast en af de värst hemsökta bygderna."
 
"Utvandringen har alltför mycket tilltalat folklynnet inom en provins, hvars befolkning sedan gammalt är van vid periodiska vandringar och med sitt äfventyrsälskande sinne icke funnit någon större betänklighet vid att utbyta den norrländska arbetsmarknaden mot den amerikanska."
 
Beträffande Nyed: "Jorden och ladugårdens skötsel synes vara god, efter värmländsk måttstock"


 Stäng!